Lovgrundlaget for Rosenåens arbejde

Lov om social service, her står bl.a. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.   

Lov om læreplaner, her står bl.a. Alle børn – med og uden problemer skal opleve at være i forandring, udvikling og del af fællesskabet   Glostrup Kommunes børnepolitik, her står bl.a   Alle børn har værdi Vi skal mødet barnet, hvor det er Børn er et fælles ansvar.     

FN`s børnekonvention, her står bl.a. Børn har ret til at blive hørt og inddraget Rosenåens værdigrundlag   

Med lovgrundlaget som fundament er der disse værdier som institutionen arbejder hen imod og som er.   

Vigtige værdier i Rosenåens arbejde med børnene

 • Det er altid de voksne der sætter rammen for måden vi er sammen på, stemning, relationer og læringsmiljøet. 
 • Vi er rollemodeller for børnene. Du kan ikke forandre andre, du kan forandre dig selv og dermed forandres relationen.
 • Vi bliver til den vi er, ved at spejle os selv i andre/fællesskabet. Derfor er det fundamentalt vigtigt at dette spejl giver mulighed for et positivt selvbillede. At barnet oplever at være en værdifuld del af fællesskabet og at hverdagen er præget af god stemning og positiv tilgang.
 • Sprog skaber virkelighed, det du taler om i nutiden, bliver fremtiden. Det du sætter fokus på – taler om, bliver der mere af 
 • Rosenåen sætter i særlig grad fokus på at arbejde med børnenes alsidige personlige og sociale kompetence. Har du et positivt selvværd og selvregistrering og oplever dig værdifuld for andre, er læring på andre områder mulig 

Rosenåens overordnede pædagogiske mål 

I Rosenåen vægter vi at de voksne sætter ramme for en dagligdag hvor:     

 • Alle børn føler sig velkomne, værdifulde og oplever sig som del af fællesskabet. 
 • Alle børn på tværs af alder, børnegrupper og afdelinger får mulighed for at skabe venskaber.  
 • Dagligdagen giver mulighed for at barnet udvikler personlige kompetence med selvregistrering, forståelse for egne ressourcer og potentialer   
 • Alle børn får mulighed for udvikling af sociale kompetencer og får ”vi” forståelse, kan tage tur og både ”følge og blive fulgt” af andre.  
 • Alle børn udvikler selvfølelse og selvtillid og tro på egne evner og følelser. At de tør stå frem, udfordre egne grænser og  
 • Børnene kan vise hensynsfuldhed og indlevelse i andre og respekt for hinandens forskellighed 
 • Alle børn får mulighed for at udfolde sig gennem leg og fantasi. 
 • Normer, værdier og forventninger er tydelige. 
 • Børnene har en hverdag der giver mulighed for udvikling af såvel overblik som evne til at være spontane. 
 • Børnene er i stand til at fordybe sig og tør møde nye udfordringer.   
 • Børnene gennem inddragelse i institutionens aktiviteter og de daglige gøremål opmuntres til at blive selvhjulpne. ·
 • Alle børn bliver i stand til at kommunikere med andre, løse konflikter via sproget og får   sprog forståelse.
 • Børnene gennem naturoplevelser og andre aktiviteter får en viden, om den verden de er omgivet af.
 • Børnene bliver bevidste om sig selv, deres krop, evner og grænser gennem bevægelse og motoriske udfordringer. 
 • Børnene gennem inddragelse i institutionens aktiviteter og de daglige gøremål har medindflydelse
 • Der er mulighed for at lege, udforske verden og bruge sin fantasi.   
 • Børnene kan bruge deres naturlige nysgerrighed, tør eksperimenter og udforske verden.  
 • Børnene gennem deres tid i institutionen oplever at have betydningsfulde voksne, som er gode rollemodeller.